Knabstrupperforeningen for Danmark's ARKIV
Knabstrupperforeningen for Danmark's ARCHIVE


 

 

 

 

 

 

 

 Bekendtgørelse om forbud mod brændemærkning af heste

02.02-2010

I medfør af § 14, stk. 5, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, fastsættes:

§ 1. Brændemærkning af heste er ikke tilladt.

§ 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 1, medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2010.

Justitsministeriet, den 2. februar 2010
Brian Mikkelsen

Læs mere her ...https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130186
 

 

Tilbage til information
 

Knabstrupperforeningen for Danmark - Arkivside med gammelt materiale som ikke er overført til den nye side, Knab.dk