Knabstrupperforeningen for Danmark's ARKIV
Knabstrupperforeningen for Danmark's ARCHIVE


 

 

 

 

 

 

Nyt fra The Appaloosa Project : 2 Nov. 2010

 

 

Forskere melder om fremskridt vedrørende identificering af genetikken bag Knabstrupperløden


Den 13. November 2010: Lige siden genetisk farvetestning af heste først blev en realitet har Knabstrupperavlere ventet på den dag, hvor de kunne få deres hest teste for det vigtigste Knabstruppergen, LP.

Vi er nu et skridt nærmere. Dr. Rebecca Bellone og hendes medarbejdere har netop offentliggjort resultaterne af en undersøgelse, der havde til formål at identificere SNPs (single nucleotide polymorphisms) i forbindelse med Knabstrupperløden (LP).

Resultatet af dette forskningsprojekt kan ses I denne måneds specialudgave af Animal Genetics: Horse Genomics and the Dorothy Russell Havemeyer Foundation:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2052.2010.02119.x/full

“Vi har identificeret tre polymorfier, som passer perfekt sammen med LP i flere hesteracer” siger Bellone, chef molekylærbiolog for The Appaloosa Projektet. ”Vi vil fortsætte arbejdet med at fastslå den udløsende mutation, men i mellemtiden kan disse SNPer bruges til at vurdere potentielle avlsdyr.”

Hvorfor er dette så spændende? Disse SNPer kan anvendes til at DNA-teste hesten for LP. Muligheden for at kunne teste den unge Knabstrupper vil revolutionere avlen. Mange heste, der har arvet LP mutationen, viser ingen synlig Knabstrupperlød endsige ”karakteristika”. Andre har ikke et farvemønster, der umiddelbart muliggør en klassificering af den sandsynlige LP genotype udelukkende baseret på deres udseende.

For yderligere information om denne nye forskning henvises til www.appaloosaproject.info.  Her kan avlere og andre med interesse for emnet finde oplysning om Knabstruppergenetik frit tilgængeligt. Personer, der ønsker at stille spørgsmål direkte til medlemmerne af forskningsgruppen opfordres til at abonnere på webstedets Electronic Classroom. 

Vedrørende The Appaloosa Project:
The Appaloosa Project er et forskningsinitiativ der gennemføres af et hold af forskere fra Canada og USA. Det er en langsigtet indsats, der har til formål at identificere og isolere de vigtigste gener ansvarlige for Knabstrupperløden og til at undersøge centrale fysiske træk forbundet med disse gener. Ved at finde de genetiske mekanismer der er involveret i Knabstrupperens fysiske fremtoning, bidrager The Appaloos Project til den verdensomspændende indsats med at kortlægge hestens genom.
 

Kontakt information:
Sheila Archer
The Appaloosa Project
+1 (306) 383-4042

sheila@appaloosaproject.info
www.appaloosaproject.info  

Oversat (efter bedste evne J ) af kåringskoordinator Ena Sparre, der har taget sig den ”kunstneriske frihed” at ændre Appaloosa til Knabstrupper.
Researchers Announce Progress in Identifying the Genetics of Appaloosa Spotting
 

November 13, 2010:  Since equine coat color testing first became a reality, Appaloosa breeders have been waiting for the day when they could test their horses for the main Appaloosa gene, LP. 

We are now one step closer. Dr. Rebecca Bellone and her associates have just published the results of a study aimed at identifying SNPs (single nucleotide polymorphisms) associated with Appaloosa spotting (LP).  The results of this study can be viewed in this month’s special issue of Animal Genetics: Horse Genomics and the Dorothy Russell Havemeyer Foundation:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2052.2010.02119.x/full

“We have identified three polymorphisms that are in perfect association with LP in several breeds of horses, “says Bellone, chief molecular biologist for the Appaloosa Project.  “We will continue to work to determine the causative mutation, but in the meantime, these SNPs could be utilized to evaluate potential breeding animals.”

Why is this so exciting? These SNPs can be used to DNA test horses for LP.   Having the option to test a young Appaloosa will revolutionize breeding.  Many horses that have inherited the LP mutation don’t display obvious coat patterning or “characteristics”.  Others don’t have coat patterns that allow for easy classification of probable LP genotype by their appearance.

For additional information on this new research, visit www.appaloosaproject.info.  Here breeders and others interested in the topic will find resource information pages freely accessible to the public that include FAQ’s about Appaloosa spotting.  Persons who wish to address questions directly to members of the research team are invited to subscribe to the site’s Electronic Classroom.

About The Appaloosa Project:
The Appaloosa Project is a research initiative being conducted by a team of researchers from Canada and the US. It is a long-term effort designed to identify and isolate the main genes responsible for Appaloosa patterning, and to investigate key physical traits associated with these genes.   By finding the genetic mechanisms involved in the Appaloosa’s physical traits, The Appaloosa Project contributes to worldwide efforts to study the genome of the horse.
 


 

   

toppen

 

Knabstrupperforeningen for Danmark - Arkivside med gammelt materiale som ikke er overført til den nye side, Knab.dk