Knabstrupperforeningen for Danmark's ARKIV
Knabstrupperforeningen for Danmark's ARCHIVE


 

 

 

 

 

 

Nyt fra The Appaloosa Project : 1 Nov. 2007

 

 

Natteblindhed hos Appaloosaen: Nyt studie bekræfter en forbindelse med farvemønsteret.

2. November 2007 – Ny forskning af Dr. Lynne Sandmeyer har fastslået at Appaloosaer med et farvemønster, der indikerer at de er homozygote for LP, det gen der overvejende er ansvarligt for Appaloosa pletter, lider af medfødt blivende natteblindhed (CSNB).

CSBN er en arvelig tilstand der er til stede ved fødslen og som ikke forbedrer sig med tiden. Angrebne heste mangler fuldstændig nattesyn hvorimod deres dagssyn er normalt. I slutningen af 1970’erne publicerede W.A. Witzel sin forskning på området, hvor han kunne påvise en forekomst af CSNB hos Appaloosa-racen. Imidlertid har der ikke efterfølgende været forskning til at fastslå udbredelsen i racen eller nedarvningen.

I forsøg på at øge forståelsen for denne tilstand forenede Dr. Lynne Sandmeyer, Dr. Carrie Breaux, Ms. Sheila Archer og Dr. Bruce Grahn kræfterne i 2005-06 for at forske i CSNB hos Appaloosaen. Med økonomisk støtte fra Equine Health Research Fund var et forskerhold fra Saskatchewan Universitets veterinære afdeling i stand til at udføre et storstilet vidtrækkende forsøg. Formålet var at påvise en forbindelse mellem CSNB og det komplekse leopardplettede mønster. De søgte også yderliger at kunne beskrive kliniske og elektroretinografiske aspekter af CSNB hos Appaloosaen.

Resultatet af dette studie er netop blevet offentligtgjort I November 2007-udgaven af tidsskriftet “Veterinary
Ophthalmology” [“Veterinær Oftalmologi”]. Forskningen påviste en direkte forbindelse mellem typen af farvemønstret og tilstedeværelsen af CSNB hos Appaloosaen. ”Heste homozygote for løden er påvirkede af CSNB mens de, der er heterozygote for løden har normalt nattesyn” udtaler Sandmeyer. Farvemønstret er klassificeret i henhold til sandsynlig genotype i forhold til LP, det overvejende Appaloosagen. Farvemønstre forbundet med homozygositet for LP har typisk få eller ingen pletter i hvide områder og indcluderer snowcaps og fewspots (hvidfødte). Farvemønstre forbundet med heterozygositet for LP har talrige pletter spredt over hvide områder og  tæller både halv og helplettede.

Sandmeyer og co bekræfter også Witzels iagttagelser vedrørende strukturen af det indre øje i berørte heste, som i enhver henseende var normalt. Imidlertid blev abnormaliteter ved berørte Appaloosaer påvist ved ERG optagelser ( optagelser af den elektriske aktivitet i nethinden i forhold til lyspåvirkning) og underbygger hypotesen om at CSNB er forårsaget af en defekt i nervetransmissionen gennem stavcellepassagen også involverende det indre kernelag.

Der er gode nyheder forbundet med det sidste fund – den defekt der forårsager CSBN i Appaloosaen er en oplagt kandidat til genterapi. ”På sigt vil vi måske blive i stand til at forsyne disse celler med det materiale som de behøver for at aktivere den fysiologiske proces og få dem til at virke om natten,” forklarer Dr. Sandmeyer. ”Det er år ude i fremtiden, men en skønne dag vil vi måske have muligheden for at hjælpe disse heste.”

I mellemtiden fortsætter jagten på den tilgrundliggende mutation. Under ledelse af chef-molekylærbiolog Dr. Rebecca Bellone vil denne indsats på et tidspunkt bekræfte sammenhængen mellem Appaloosa-pletter og CSNB. Den LP-mutation, der forårsager Appaloosa pletter, er muligvis også det der forårsager CSNB. Når den genetiske mekanisme, der forårsager CSNB, er fastslået, vil en DNA-test blive tilgængelig og udviklingen af en genterapibehandling kan begynde.

Hvilken betydning har dette for Appaloosaen og dens ejere? ”CSNB-heste er sunde, levedygtige og brugbare heste” fastslår Sandmeyer. ”Dette er en håndterbar tilstand, og hvis ejerne ved at deres heste er berørte af denne tilstand, kan de tage forholdsregler for at sikre hestene – og der omgåes dem.” Sheila Archer fra forskerteamet tilføjer:”De fleste hesteejere, der havde heste med i forsøget, var meget overraskede over, at deres heste var berørt af CSNB. Dette fortæller os at disse heste er særdeles veltilpassede til deres tilstand. Med ganske lidt hjælp kan vi gøre deres liv endnu nemmere og sikkere.”

For yderliger oplysning om denne nye forskning og CSNB kan man gå ind på www.appaloosaproject.info Her vil avlere og andre med interesse for emnet kunne finde en frit tilgængelig informationsside med ofte stillede spørgsmål vedrørende CSNB, nedarvningsdiagrammer, retningslinier for håndtering af berørte heste og baggrundsviden om studiet. Skulle man ønske at stille spørgsmål direkte til forskningsteamet kan dette lade sig gøre ved at abonnere på sitet ”Electronic Classroom”.

Vedrørende The Appaloosa Project. The Appaloosa Project er et forskningsinitiativ der bliver udført af et team af forskere fra Canada og USA. Det er et langtids-projekt, der har til formål at identificere og isolere de hovedansvarlige gener for Appaloosa-mønstret samt at undersøge de fysiske nøgle-træk der er forbundet med disse gener. Ved at påvise de genetiske mekanismer der indgår i Appaloosaens fysiske træk bidrager Appaloosa Projectet til den verdensomspændende indsats for at fastlægge hestens genom.

 

   
Night Blindness in the Appaloosa: New Study Confirms Coat Pattern Connection.

November 2nd, 2007 - New research by Dr. Lynne Sandmeyer, DVM, DVSc, DACVO has established that Appaloosas with coat patterns indicating they are homozygous for LP, the main gene responsible for Appaloosa spotting, are affected by congenital stationary night blindness (CSNB).

CSNB is an inherited disorder that is present from birth and does not progress over time. Affected horses suffer from a complete lack of night vision, yet their day vision is normal. In the late 1970's W.A. Witzel first published his research on the subject, demonstrating that a form of CSNB occurs in the Appaloosa breed. However, no subsequent research had been performed to determine the prevalence of CSNB in the breed or its mode of inheritance.

Seeking to expand the understanding of this disease, Dr. Lynne Sandmeyer, Dr. Carrie Breaux, Ms. Sheila Archer and Dr. Bruce Grahn joined forces in 2005-06 to study CSNB in the Appaloosa. With financial assistance from the Equine Health Research Fund, the Western College of Veterinary Medicine, University of Saskatchewan team was able to conduct a large scale, comprehensive study. They aimed at investigating a possible association between CSNB and the leopard complex of white spotting patterns. They also sought to further characterize the clinical and electroretinographic aspects of CSNB in the Appaloosa.

T
he results of this study have just been published in the November 2007 issue of “Veterinary Ophthalmology”, the journal of the American College of Veterinary Ophthalmologists. The researchers confirmed a direct relationship between type of coat pattern and the presence of CSNB in the Appaloosa. “Horses with homozygous coat patterns are affected by CSNB, while those with heterozygous coat patterns have normal night vision,” says Sandmeyer. Coat patterning is classified according to probable genotype with respect to LP, the main Appaloosa gene. Coat patterns associated with homozygosity for LP typically have few or no spots in white areas, and include snowcaps and fewspots. Coat patterns associated with heterozygosity for LP have numerous spots scattered over white areas, and include spotted blankets and leopards.

Sandmeyer and associates also confirmed Witzel's observations regarding the structure of the inner eyes of affected horses, which were found to be normal in all respects. However, abnormalities found in affected Appaloosas during ERG recordings (recordings of the electrical activity in the retina in response to light stimuli) support the hypothesis that CSNB is caused by a defect in neural transmission through the rod pathway involving the inner nuclear layer.

There is good news associated with this last finding - the defect that causes CSNB in the Appaloosa is an excellent candidate for gene therapy. "We may eventually be able to provide those cells with the material that they need to activate the physiological process and allow them to work at night," explains Dr. Sandmeyer. "That's many years down the road, but someday, we may have the means to help these horses."

Meanwhile, the search for the causative mutation continues. Led by chief molecular biologist Dr. Rebecca Bellone, this effort will ultimately confirm the nature of the relationship between Appaloosa spotting and CSNB. The LP mutation, responsible for Appaloosa spotting, may also be what causes CSNB. When the genetic mechanism that causes CSNB has been determined, a DNA test will become available and the development of a gene therapy treatment can begin.

What does this mean for Appaloosas and their owners? "CSNB-affected horses are healthy, viable and useful horses," states Sandmeyer. "This is a manageable condition, and if owners know their horses are affected by this disease, they can put measures into place that keep their horses - and their families - safe." Co-researcher Sheila Archer adds, “Most owners who participated in the CSNB study were surprised to learn their horse was affected. This tells us that these horses are very well adapted to their state. With a little help, we can make their lives even easier and safer.”

For additional information on this new research and on CSNB in the Appaloosa, visit www.appaloosaproject.info. Here breeders and others interested in the topic will find resource information pages freely accessible to the public that include FAQ's about CSNB, inheritance diagrams, management guidelines for affected horses and background information on the study. Persons who wish to address questions directly to members of the research team are invited to subscribe to the site's “Electronic Classroom”.

About The Appaloosa Project: The Appaloosa Project is a research initiative being conducted by a team of researchers from Canada and the US. It is a long-term effort designed to identify and isolate the main genes responsible for Appaloosa patterning, and to investigate key physical traits associated with these genes. By finding the genetic mechanisms involved in the Appaloosa's physical traits, The Appaloosa Project contributes to worldwide efforts to study the genome of the horse.
 

   

toppen

 

Knabstrupperforeningen for Danmark - Arkivside med gammelt materiale som ikke er overført til den nye side, Knab.dk